GDPR – Medzi Vodami

Podmienky ochrany súkromia

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa §5 písm. o) Zákona č 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov je spoločnosť 4Partners Holding, s.r.o., IČO: 46 821 791, so sídlom: Okružná 18, 058 01 Poprad (ďalej len „prevádzkovateľ“)
 1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

Adresa: Okružná 18, 058 01 Poprad
e-mail: info@medzivodami.sk
Telefón: +421 910 911 911

 1. Na účely týchto Podmienok majú nasledovné pojmy tento význam:
  1. „Osobné údaje“ znamenajú všetky osobné údaje, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej žijúcej fyzickej osobe, ktorá je identifikovateľná alebo by prostredníctvom týchto údajov mohla byť identifikovaná, najmä s odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby
  2. „Prevádzkovateľ“ znamená konkrétnu osobu, ktorá určuje účel spracúvania Osobných údajov a je ním spoločnosť uvedená v bode 1.1
  3. „GDPR“ znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

Článok II

Účel a právny dôvod spracovávania osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje ktoré ste mu poskytli a to pri:
  1. vyplnení niektorého z kontaktných formulárov pre zasielanie správ priameho marketingu (newsletter), pre obhliadku niektorého z bytov alebo nebytových priestorov;
  2. kontaktovaní prostredníctvom emailu;
  3. uzatvorení rezervačnej zmluvy, zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, kúpnej zmluve alebo akejkoľvek inej zmluve atď.
  4. predložení údajov o úvere, forme zabezpečenia úveru a iné informácie týkajúce sa Vášho zmluvného vzťahu s financujúcou bankou, s ktorou ste uzavreli zmluvu o úvere alebo inú obdobnú zmluvu na prefinancovanie kúpy nehnuteľnosti.
 1. Právnym dôvodom pre spracúvanie Osobných údajov v bode 1 tohto článku je potreba, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, ako aj plnenie našich zákonných povinností v súvislosti s vedením účtovníctva.
 2. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré umožňujú Vašu identifikáciu nepriamo. Ide predovšetkým o nasledujúce údaje:
  1. informácie a dáta zo zariadení, ktoré používate na prístup na Webové stránky, ktoré môžu zahŕňať všeobecné informácie o Vašom zariadení;
  2. dáta logov, ktoré predstavujú dáta a informácie, ktoré naše servery automaticky ukladajú kedykoľvek pristupujete k Webovým stránkam (najmä IP adresa, čas prístupu, údaje o hardware a software, ktorý používate, počet klikov, stránky, ktoré uvidíte alebo ich poradie a čas, ktorý na stránkach strávite a iné);
  3. údaje o Vašom používaní Webových stránkach;
  4. informácie získané prostredníctvom súborov cookies a iných programov na monitorovanie užívateľov alebo prevádzkovateľov sociálnych sietí;
  5. informácie získané monitorovaním aktivít užívateľov po kliknutí reklamného banneru alebo odkazu a aj informácie o aktivitách na stránkach tretích strán (ako napr. vyhľadávačoch a sociálnych sieťach);
  6. informácie, ktoré získame prostredníctvom sociálnych pluginov prevádzkovaných tretími stranami, napr. Facebook „Páči sa mi“ (Like Button) a podobné.
 1. Účelom spracovávania osobných údajov je:
  1. vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom.
  2. zasielanie správ priameho marketingu (newsletter) na Vašu emailovú adresu, aby sme Vás informovali o novinkách a aktuálnych informáciách .
 1. Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.
 2. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Článok III

Rozsah a účel spracovávania osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje v rozsahu a v súlade s týmito podmienkami a za účelom uvedeným v tomto článku.
 2. Prevádzkovateľ pre plnenie zo zmluvných povinností spracúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, štátne občianstvo, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré nám oznámite v súvislosti s uzavretím zmluvy o prejavení záujmu, rezervačnej zmluvy, zmluvy o budúcej kúpnej zmluve alebo kúpnej zmluvy, dodatkov k nim alebo akejkoľvek s nimi súvisiacej
 3. Prevádzkovateľ pre účely priameho marketingu spracúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa na účely zasielania správ priameho marketingu (newsletter) na Vašu emailovú adresu, aby sme Vás informovali o novinkách a aktuálnych informáciách o produktoch

 

Článok IV.

Doba uschovávania osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po nevyhnutnú dobu pre výkon práv a povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom najdlhšie však po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.
 2. Po splnení primárneho účelu spracovania ich prevádzkovateľ vymaže, respektíve zlikviduje alebo ich archivuje podľa registratúrneho poriadku

 

Článok V.

Zabezpečenie ochrany osobných údajov

 

 1. Sprostredkovateľ zabezpečuje vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate, ktoré definujeme iba v internej dokumentácii.
 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby

 

Článok VI.

Práva dotknutých osôb

 

 1. Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, toto právo umožňuje tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas je možné odvolať elektronicky, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe spracúvali.
 2. Právo na prístup – právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o dotknutej osobe máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako jej osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov budú osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme. Ak o poskytnutie týchto informácií bolo požiadané elektronickými prostriedkami, budú poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 3. Právo na opravu osobných údajov – Ak údaje, ktorými disponujeme nie sú nepresné, úplné alebo aktuálne, žiadame o upozornenie, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 4. Právo na výmaz (na zabudnutie) – toto právo sa aplikuje, v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností.
 5. Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností je možné nás požiadať, aby sme prestali používať osobné údaje, v prípade ak si dotknutá osoba myslí, že osobné údaje, ktoré o nej máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslí, že jej osobné údaje už nepotrebujeme využívať.
 6. Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností je možné požiadať nás o prenos osobných údajov, na inú tretiu stranu podľa výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán.
 7. Právo namietať – právo namietať voči spracúvaniu údajov. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a je podaná námietka, nebudeme osobné údaje ďalej spracúvať.
 8. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak existuje obava, že osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, je možné podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,

Článok VII.

Sprístupňovanie osobných údajov dotknutých osôb

 

 1. Prevádzkovateľ sprístupní osobné údaje:
  1. Orgánom činným v trestnom konaní, súdom, iným orgánom verejnej moci alebo iným oprávneným osobám, ak to vyplýva z platných právnych predpisov a výlučne na ich žiadosť.
  2. ak je to nevyhnutné na plnenie našich povinností a pri zabezpečení našich oprávnených záujmov najmä našim advokátom, poradcom, audítorom, poskytovateľom IT služieb, marketingovým a reklamným agentúram a pod.

 

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovu adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.